Obchodní podmínky webového portálu
www.luckyswim.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatelem webových stránek www.luckyswim.cz je společnost Lucky Swim s.r.o. IČO:07233531, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 297276.
1.2 Na webových stránkách www.luckyswim.cz je společností Lucky Swim s.r.o. v sekci ESHOP  provozován e-shop, prostřednictvím kterého si zákazníci mohou koupit nabízené.
1.3 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Lucky Swim s.r.o. při provozování webových stránek www.luckyswim.cz a e-shopu, jakož i práva a povinnosti třetích osob, které si prostřednictvím webových stránek www.luckyswim.cz objednají nabízené zboží.
1.4  Společnost Lucky Swim s.r.o. je plátcem DPH.

2. Kontakty

2.1 Obchodní společnost Lucky Swim s.r.o. sídlí na adrese Roztylská 1860/1, 148 00, Praha 4.
2.2 Kontaktní e-mailová adresa e-shopu je info@luckyswim.cz
2.3 Kontaktní telefonní číslo e-shopu je: +420 704 054 450 Uvedené telefonní číslo je v provozu v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

3. Výklad pojmů

3.1 V těchto obchodních podmínkách budou mít výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem význam uvedený v tomto přehledu:

Cena znamená cenu, za kterou je možno objednat na
webových stránkách zboží (produkty), a kterou se kupující zavazuje uhradit,
cena je včetně DPH
 
Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu, kterou se prodávající
zavazuje, že předá kupujícímu objednané zboží (produkty), a kupující se
zavazuje zboží (produkty) převzít a zaplatit za něj uvedenou cenu
 
Kontaktní adresa znamená adresu K Podjezdu 24/1, 251 01 Říčany
Kontaktní e-mail info@luckyswim.cz
Kontaktní telefon +420 704 054 450
Kupující

znamená osobu, která prostřednictvím webových stránek objednává/objednala zboží (produkty)  
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
Obchodní podmínky znamená tyto obchodní podmínky
 
Podnikatel znamená osobu, která užívá webové stránky a činí jejich
prostřednictvím objednávky při své podnikatelské činnosti, při samostatném
výkonu svého povolání nebo která je zapsána v obchodním rejstříku
 
Prodávající znamená společnost Lucky Swim s.r.o., IČO: 072 33
531, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00, Praha 4, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 297276
 
Produkt znamená zboží nabízené na webových stránkách,
tedy uvedené v sekci ESHOP, v obchodních podmínkách používán pro
jeden i více produktů
 
Spotřebitel znamená osobu, která užívá webové stránky a činí
jejich prostřednictvím objednávky mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
 
Webové stránky znamená webové stránky www.luckyswim.cz
 

4. Objednávka

4.1 Kupující si může prostřednictvím Webových stránek objednat od Prodávajícího Produkt.
4.2 Pro objednávku Produktu Kupující nejprve v sekci Webových stránek ESHOP vybere Produkt kliknutím na tlačítko PŘIDAT DO KOŠÍKU zobrazené u příslušného Produktu a zvolené varianty. Cena je Kupujícímu zobrazena již v tomto kroku objednávky.
4.3 Po přidání Produktu do košíku může Kupující přejít přímo do košíku k dokončení objednávky, nebo pokračovat ve výběru Produktů a přidat do košíku jejich libovolný počet.
4.4 Poté, co Kupující přidá všechny Produkty, které má zájem koupit, do košíku, pokračuje v objednávce tak, že klikne na tlačítko ZOBRAZIT KOŠÍK umístěný vpravo nahoře, nebo při přidání posledního produktu kline na nabízenou možnost PŘEJÍT DO KOŠÍKU. Kupujícímu se poté v tomto kroku objednávky zobrazí pro kontrolu obsah košíku, tedy Produkt, případně Produkty, objednané množství a Cena. Jsou-li tyto údaje chybné, může Kupující objednávku zrušit či upravit. V opačném případě Kupující postoupí do dalšího kroku objednávky kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT NA DOPRAVU.

4.5 V tomto kroku kupující zvolí zemi doručení, požadovaný způsob doručení a jím preferovaný způsob platby. Následně pokračuje kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT NA DOD.ÚDAJE.
4.5 V posledním kroku objednávky Kupující vyplní své kontaktní údaje, nejméně vždy jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
4.6 Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko DOKONČIT OBJEDNÁVKU. Kliknutím na tlačítko DOKONČIT OBJEDNÁVKU je objednávka pro Kupujícího závazná a mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena Kupní smlouva.
4.7 Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky, které obsahuje nejméně název Produktu, objednané množství, Cenu, zvolený způsob dopravy a platby.

5. Kupní smlouva

5.1 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem kliknutí na tlačítko DOKONČIT OBJEDNÁVKU Kupujícím.
5.2 Prodávající se Kupní smlouvou zavazuje předat Kupujícímu objednaný Produkt a převést na něho vlastnické právo k tomuto Produktu.
5.3 Kupující se zavazuje uhradit za Produkt Cenu a Produkt převzít.
5.4 Kupující je povinen uhradit Cenu nejpozději při převzetí Produktu.
5.5 Prodávající není povinen Produkt Kupujícímu předat, nebyla-li uhrazena Cena.
5.6 Kupní smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami a Občanským zákoníkem.

6. Doručení Produktu

6.1 Prodávající předá Produkt dopravci, kterého si zvolil Kupující při uzavření Kupní smlouvy. V případě, že je zboží skladem a není u Produktu uvedena jiná lhůta dodání, předá Prodávající Produkt dopravci nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí platby. V případě zvolení platby při doručení (na dobírku), předá Prodávající Produkt dopravci nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.
6.2 Cenu a způsob dopravy si zvolí Kupující dle svého uvážení. Kupující může zvolit způsob doručení dle aktuálně nabízených variant v e-shopu.

7. Možnosti platby

  • 7.1 Kupující je povinen uhradit Cenu nejpozději při převzetí Produktu.
    7.2 Kupující si může zvolit z následujících možností platby:
    • předem bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 210210110/0100 pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky;
    • v hotovosti při převzetí objednávky (umožňuje-li to přepravní společnost, je při převzetí možno platit i platební kartou);
    • platební kartou online při objednání;

7.3 Aktuálně platný poplatek za jednotlivé druhy platby je uveden přímo u volby působ platby. Některé druhy platby mohou být Prodávajícím zvýhodněny tak, že mají zápornou hodnotu, a celkovou Cenu objednávky tak snižují.

8. Sdělení před uzavřením Smlouvy a odstoupení od Smlouvy

8.1 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb.
8.2 Prodávajícím není v souvislosti s poskytovanými službami vyžadována platba předem. Kupující je oprávněn si zvolit platbu před převzetím Produktu nebo platbu při převzetí Produktu.
8.3 Předmětem Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je vždy jednorázové plnění za předem stanovenou Cenu.
8.4 Kupující, který je Spotřebitelem, je dle § 1829 Občanského zákoníku oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí Produktu. Kupující, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy odstoupit tak, že vyplní formulář, který je přílohou těchto Obchodních podmínek a zašle jej na Kontaktní e-mail nebo na Kontaktní adresu. Využití formuláře pro odstoupení od smlouvy však není nutné. Kupující, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí Produktu odstoupit jakýmkoli písemným sdělením, ze kterého bude jasně vyplývat vůle odstoupit od Kupní smlouvy a ve kterém bude označen zakoupený Produkt.
8.5 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 8.4. Obchodních podmínek je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu zakoupený Produkt, který je nepoškozený a ve stejném stavu, v jakém jej Kupující převzal, nejpozději do 14 dní od odstoupení. Náklady spojené s vrácením Produktu nese Kupující.
8.6 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle bodu 8.4. Obchodních podmínek vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu poté, co mu Kupující vrátí Produkt ve stavu dle 8.5. Obchodních podmínek. Prodávající není Kupujícímu povinen Cenu vrátit v případě, že mu Produkt ve stavu dle 8.5. Obchodních podmínek nebude vrácen.
8.7 Kupující zašle Produkt Prodávajícímu na adresu K Podjezdu 24/1, 251 01 Říčany, spolu s reklamačním protokolem. Kupující zároveň zašle Prodávajícímu informaci s podacím číslem zásilky a zvoleným přepravcem do e-mailu info@luckyswim.cz, pro příad že zásilka nebude Prodávajícímu doručena standartním způsobem a bude uložena k vyzvednutí na provozovně přepravce bez poskytnutí informace o této skutečnosti Prodávajícímu přepravcem. Po doručení Prodávající produkt zkontroluje a zjistí, zda nebyl poškozen. Pokud je Produkt nepoškozen, vrátí Prodávající Kupujícímu Cenu převodem na bankovní účet kupujícího.
8.8 V případě, že byl Produkt poškozen, sdělí Prodávající Kupujícímu, že vrácení Produktu v tomto stavu naproti vrácení Ceny neakceptuje, a dále mu sdělí o kolik se Cena Produktu poškozením snížila. Prodávající s Kupujícím se poté mohou dohodnout, že Prodávající přijme Produkt nazpět a vrátí Kupujícímu Cenu sníženou o částku odpovídající poškození, nebo že si Kupující Produkt ponechá za původní Cenu. Nedohodnou-li se Kupující s Prodávajícím na takovém postupu, má Kupující právo obrátit se na Českou obchodní inspekci nebo na soud.
8.9 Pro účely vrácení Produktu se za poškození Produktu považuje jakékoli jeho poškození, snížení kvality a změna vlastností, pokud nebyly zapříčiněny běžným užíváním Produktu obvyklým vzhledem k jeho povaze.
8.10 Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit rovněž tehdy, poruší-li Prodávající Kupní smlouvu podstatným způsobem. Toto právo náleží Kupujícím Spotřebitelům i Podnikatelům.
8.11 Kupující se může se svou stížností obrátit na Prodávajícího, a to na Kontaktní e-mail, nebo Kontaktní telefon.
8.12 Objednávky jsou Prodávajícím archivovány. Kupující je oprávněn se obrátit s žádostí o nahlédnutí do jím odeslané objednávky na Prodávajícího, konkrétně na Kontaktní e-mail nebo Kontaktní telefon, a to do 3 let od odeslání objednávky.

9. Odpovědnost za vady

9.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které měl Produkt v době převzetí Kupujícím.
9.2 Kupující je povinen Produkt při převzetí pečlivě prohlédnout a zkontrolovat. Zjistí-li Kupující, že má Produkt vady, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Kupující je v takovém případě oprávněn odmítnout převzetí Produktu. V takovém případě se Prodávající s Kupujícím dohodnou buď na dodání nového Produktu nebo na zrušení Kupní smlouvy. Prodávající se s Kupujícím mohou dohodnout rovněž na předání vadného Produktu za sníženou cenu.
9.3 Prodávající má za to, že již řádným prohlédnutím Produktu při jeho převzetí, je Kupující schopen zjistit, zda má Produkt vady.
9.4 V případě, že však Kupující zjistí jinou než po prohlédnutí zjevnou vadu teprve po převzetí, je povinen sdělit takovou vadu Kupujícímu písemně na Kontaktní e-mail nebo Kontaktní adresu Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí.
9.5 Oznámení o vadě Produktu (dále také jen „reklamace“) musí obsahovat popis vytýkaných vad a současně s ním musí být předán, resp. zaslán reklamovaný Produkt, a to ve stavu, v jakém jej Kupující převzal.
9.6 Prodávající zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o obdržení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co obdrží písemnou reklamaci. Je-li reklamace uplatněna Kupujícím osobně, potvrdí její přijetí Prodávající písemně a potvrzení předá na místě Kupujícímu. V potvrzení bude uvedeno, kdy Kupující reklamaci uplatnil.
9.7 Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu, nelze práva z vad přiznat.
9.8 Vadou dodaného Produktu není jeho běžné opotřebení nebo jeho mechanické poškození Kupujícím.
9.9 Reklamaci je Zhotovitel povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.
9.10 Ve lhůtě dle bodu 9.9. Obchodních podmínek zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zprávu, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud Prodávající reklamaci uzná, je povinen nejpozději do 30 dnů dle žádosti Kupujícího a druhu vady Kupujícímu dodat nový či opravený Produkt, poskytnout slevu či v případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy mu vrátit Cenu. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat datum reklamace, způsob a datum jejího vyřízení a byl-li Produkt opravován, i délku opravy, nejpozději do tří pracovních dnů po vyřízení reklamace.
9.11 Má-li po vyřízení reklamace dojít k vrácení Produktu Kupujícímu, případně předání Produktu nového či opraveného, proběhne takové předání prostřednictvím zvoleného dopravce na adresu Kupujícího.
9.12 Práva z odpovědnosti za vady se řídí Občanským zákoníkem.

10. Záruka

10.1 Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Produkt bude způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová své obvyklé vlastnosti nejméně po dobu stanovenou v tomto bodu Obchodních podmínek.  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Produktu.
10.2 Pozbyde-li Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti v době trvání záruky za jakost, je Kupující oprávněn Produkt reklamovat, nejdéle však do uplynutí trvání záruky za jakost dle bodu 10.1. těchto Obchodních podmínek. Kupující je povinen Produkt reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že pozbyl svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti.
10.3 Kupující není oprávněn Produkt reklamovat, pozbyl-li Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti zaviněním Kupujícího, zejména užíváním v rozporu s obvyklým účelem Produktu.
10.4 Práva ze záruky za jakost uplatní Kupující reklamací produktu osobně na kterékoli pobočce Prodávajícího nebo písemným oznámením adresovaným na Kontaktní adresu nebo Kontaktní e-mail.
10.5 Pro uplatnění práv ze záruky se obdobně použijí body 9. 5. až 9. 12. Obchodních podmínek.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících v míře, která je nutná k uzavření a plnění Kupní smlouvy, ke splnění zákonných povinností a za účelem naplnění oprávněných zájmů Prodávajícího, tedy ochrany jeho vlastních práv. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem šetrným k právům Kupujících a nejsou zpracovávány po dobu delší než 10 let od splnění Kupní smlouvy. Kupující má právo Prodávajícího kdykoli požádat o přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů a přenositelnost osobních údajů
11.2 Právem Kupujícího je rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Prodávajícího.
11.3 Veškeré žádosti a stížnosti může Kupující adresovat Prodávajícímu na Kontaktní e-mail nebo mu je může sdělit telefonicky na Kontaktním telefonu.
11.4 Podrobné informace o ochraně osobních údajů ve smyslu článku 13 obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) jsou uvedeny na stránkách www.luckyswim.cz.
11.5 Kupující má právo se s případnou stížností ve věci ochrany osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.
11.6 Kupující si může na Webových stránkách zřídit účet, kam si nahraje své osobní údaje potřebné pro vytvoření objednávky, takže je nebude muset vyplňovat při každé objednávce zvlášť. Zřízení účtu je dobrovolné a není podmínkou uzavření Kupní smlouvy. Zřízení účtu je Kupujícímu nabídnuto při vytváření objednávky.

12. Mimosoudní řešení sporů

12.1 Kupující a Prodávající se zavazují řešit spory vzniklé mezi nimi z Kupní smlouvy v první řadě dohodou. Teprve pokud se Kupujícímu a Prodávajícímu nepodaří spor vyřešit dohodou, mohou se obrátit na soud.
12.2 Kupující, který je Spotřebitelem, má rovněž právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu mezi ním a Prodávajícím z Kupní smlouvy na subjekt mimosoudního řešení sporů.
12.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, z Kupní smlouvy.
12.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
12.5 Návrh na zahájení mimosoudního řízení může Kupující, který je Spotřebitelem, podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u Prodávajícího, poprvé. Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na webu http://www.coi.cz.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím těmito Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem.
13.2 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2019.
13.3 Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a zveřejněnými na Webových stránkách ke dni jejího uzavření.
13.4 Obchodní podmínky jsou uveřejněny na Webových stránkách www.luckyswim.cz.

Dne 1.11.2022

za společnost Lucky Swim s.r.o.

Jan Šafra, jednatel

Příloha k Obchodním podmínkám: formulář pro odstoupení ze smlouvy