Informace pro zákazníky dle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů fyzických osob

Vážení zákazníci,

dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost tak zvané obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation).

V souvislosti s touto novou právní úpravou zpracování osobních údajů si Vás proto dovolujeme informovat o rozsahu, způsobu, účelu a dalších atributech zpracování Vašich osobních údajů společností Lucky Swim s.r.o..

Osobní údaje ve smyslu GDPR jsou údaje o fyzické osobě, údajů právnických osob se tedy úprava, ani níže uvedené informace netýkají.

I.            Správce

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Lucky Swim s.r.o., IČO: 072 33 531, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 297276 (dále také jen „správce“).

II.  Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • uzavření a plnění kupní smlouvy;
 • plnění právních (zákonných) povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o DPH a o účetnictví;
 • oprávněné zájmy správce, kterými jsou
  • ochrana vlastních práv (tj. možnost vedení soudního řízení, případně obrana proti podané žalobě);
  • přímý marketing.

Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány, neboť se správcem uzavíráte kupní smlouvu. Bez poskytnutí osobních údajů, kterými je jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email, tedy Vaší základní identifikace, nelze kupní smlouvu uzavřít, neboť správce tyto údaje potřebuje za výše uvedenými účely. Za účelem plnění smlouvy, zejména komunikace se zákazníkem, je zpravidla nutné poskytnout telefonní číslo a e-mailovou adresu.

III.           Příjemce osobních údajů

– Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00, Praha 9
– Facebook Ads (Facebook Inc.) se sídlem Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
– Google Analytics (Google Inc.) se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 9443, USA
– Google Adwords (Google Inc.) se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,                                                  CA 9443, USA
– Ekonomický systém Pohoda (obchodní firma Jiří Rynda JCR), se sídlem Dvořákova 1316/9, 405 02, Děčín
– Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá.

IV.            Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uloženy nejdéle po dobu 10 let od splnění poslední kupní smlouvy.

V.          Vaše práva

Vaším právem je mít kontrolu nad Vašimi osobními údaji, které jsou zpracovávány, a přístup k nim. Proto se na nás můžete obrátit s žádostí o:

 • přístup k osobním údajům (Budeme Vás poté informovat o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích údajů, době zpracování, právech žádat opravu, výmaz nebo podat stížnost.)
 • opravu osobních údajů (Pakliže budou osobní údaje nepřesné, opravíme je.)
 • výmaz osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování údajů, vymažeme je.)
 • omezení zpracování osobních údajů (Pakliže nebude dána zákonnost zpracování části údajů, vymažeme tuto část údajů.)
 • přenositelnost údajů (Na Vaši žádost Vám poskytneme Vaše údaje ve strukturovaném, snadno čitelném a běžném formátu.)

Vaším právem je dále i vznést námitku proti zpracování. Takovou námitku vyřídíme bezodkladně v souladu s GDPR. Pakliže bude námitka vznesena proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, přestaneme osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Vaším právem je rovněž obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, se stížností, budete-li mít za to, že provádíme zpracování osobních údajů nezákonně.

V případě jakýchkoli nejasností ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jakož i s žádostmi nebo námitkami popsanými v článku V., se na nás prosím neváhejte obrátit na e-mailovou adresu info@luckyswim.cz nebo na tel +420 704 054 450.

V Praze dne 1. 3. 2019

Jan Šafra, za společnost Lucky Swim s.r.o. (správce)